keermuren, kademuren, kelderwanden, parkeringsplasser, byggeputer, elvebaner, tunnelbaner, viadukker, dykkere, stuwen, landhover, lydskjermer, kjellerbygninger, bodensaneringsprosjekter, vanntette skjerm.

Eksempel pa en stalen damwand, her en spesifikk sak en rundt uitvoering (timmermans tbi):

Byggkuipen blir for forstaelige grunner ofte utstyrt med damwanden (klikk: til byggkuipen).

Door middel van een vingerlas (tanding) wordt een FSC-gecertificeerd hardhoutdeel verbonden met een FSC-gecertificeerd vurenhoutdeel. Herved dannes en damwand for hvilken bruk er laget av hardhout med en hoy holdbarhet for den delen som kunne bli pavirket. Undervann, hvor det ikke skjer noe, blir behandlet pa nytt. De sterkte van deze damwand er lik den van en damwand die geheel uit naaldhout bestaat.

houten beskyttelse mot overstromen van de Vlaardingseweg.

H2H: getande damwand.

Siden begynnelsen av forrige arhundre har millioner av U-profiler blitt brukt over hele verden for alle slags konstruksjoner.

De fordeler av U-profiler er blant annet:

– Et bredt utvalg av profiler med ulike geometriske egenskaper, slik at det er mulig a velge en profil som bade teknisk og okonomisk er det mest hensiktsmessige for det aktuelle prosjektet.

– Den kombinasjon av en stor profilhoyde med stor flensdikte, noe som gir gode statiske egenskaper.

– Enkel festning av ankerstangen og hengselforbindelser, ogsa under vann.

De unike egenskapene til de Z-profiler er det uavbrutte stoffet pa profilen til den noytrale linjen og den symmetriske plassering av sloten i forhold til den noytrale linjen pa utsiden av profilen.

De AZ-serien kombinerer en unik profil med det hoyeste Larssen-slot, noe som resulterer i folgende fordeler:

– En ekstremt gunstig forhold mellom motstandsmoment og masse.

– En okt nedsatthet som gjor at doorbuiging blir redusert.

– En rask gjennomforing av den store profilbredden.

– Ingen reduksjon av buigweerstand mulig t.g.v. skjev buiging av verschuiving van de neutrale lijn.

Navnet AZ angir pa den mindre sterke stigende karakter enn de opprinnelige Z-profiler, angitt ved bokstav A.

mot horisontale grunntrykk.

en type az-profil.

(ligner pa dobbelt-z ineengrijpend)

De HZ-wand er et kombinert system med:

– HZ-profiler som hoveddelementer.

– Dobbelt AZ-profiler som mellomplanker.

Mange kombinasjoner er mulig gjennom en systematisk variasjon av basisprofiler.

I konstruktiv mening oppfyller HZ-profiler to forskjellige funksjoner:

– Som kj re elementer gir de motstand mot horisontale grunn- og vanntrykk.

– Som grunnlag kan de opptre hoye vertikale belastninger.

Platte damwand profiler er designet for fremstilling av lukkede cellformede konstruksjoner.

Stabiliteten av disse konstruksjonene blir garantert av egen vekt av grunnmassen i stalkappen. Overallt blir platte damwand profiler brukt til prosjekter hvor fast gesteente ligger pa en relativt lav dybde under jorden, er utgravningsdybden viktig for at anankring av en vanlig damveggkonstruksjon er vanskelig eller umulig.

De combiwand er en kombinert system med:

– stalen buispalen als hoofddelementen.

– Duble AZ-profiler av U-profiler som mellomplanker.

Mange kombinasjoner er mulig gjennom en systematisk variasjon av buispalen og mellomplanker.

combiwand van stalen buispaal og dobbelt AZ-profiler av en U-profil.

Den forspenne betongpute er egnet for opptak av bade horisontale og vertikale belastninger. Den form kommer nesten helt i overensstemmelse med den van de stalen damwand.

Afhankelijk av grunnlag og funksjon damwand:

1. alleen trillen.

2. trillen i kombinasjon med:

via damplank av losse spuitlans.

Jord losmaken av fjerning og supplere med cement / bentoniet.

3. Trillen mott eventuelt naheien.

5. steder i diepwandsleuf.

Benodig tril- of hei-energi dependent van:

2. lengde damwand.

4. randvoorwaarden omgivelser.

I motsetning til de stale damwandelementene kan betongpulver ikke bare en grunnvannsfunksjon fylle. Den forspenne betongpute er egnet for opptak av bade horisontale og vertikale belastninger. De betonnen damwand fungerer ogsa som stottepunkt for en grunnlegging.

De elementer er innlemmet med en dieselhammer, en hydraulisk hammer og eventuelt med hjelp av sproyteknikk.

Elk slot av en stalen damwandplank gir en sikker dreiende ta. Den maksimale spaltrotasjonen er avhengig av profiltype, planklengde, grunnlag og innforingsmetode.

I sin generelle er spaltrotasjonen per slot maksimalt 5 grader. For storre rotasjoner ma de damwandplankene bli boyet eller knust.

(1) Natuurlijk aandoende planken van gerecycled kunststof, f.eks. de gameplank van Gampet (overste bilde til hoyre). Overigens, Gampet har ogsa recycled palen e.d.

(2) Kunststof damwandprofiel, glatt profil, sa avhengig av fargen enigszins naturlijk aandoend, bv. van Gampet av van ProLock.

(3) Damwandprofiel som er laget av hard vinyl, sammensatt med fibre forsterket plast (fiberforsterket plast) og aluminium.

Bv. de damwanden van Sheet Pile (foto under).

Trillen av «intrillen» er bade vant til stal og betong damwand profiler.

De i Nederland mest anvendte teknikk for innforing og fjerning av stal damwanden er triller med hjelp av en trilblok.

Det skiller seg mellom elektriske og hydraulisk drivne trilblokken.

De siste arene er hoyfrekvente og variable moment trilblokken utviklet, noe som gir vibrasjonsoverlast i umiddelbar n rhet sterk reduksjon. En negativ er at disse trilblokkene ikke er tilgjengelige for alle grunnarter. Trillingshinder for belendingen kan v re en hindrende faktor.

trillen kunststof beskoeiing / damwandplank.

De aloude heitechniek met valblokken blir fortsatt pa forskjellige mater brukt ved heien van stalen damwanden. Dieselblokker med zuigergewichten fra 500 kg til 8000 kg blir mest brukt. Ogsa det stoomblok blir ved enkelte vanskelige anvendelser fortsatt utnyttet. A new development is the hydraulic heihamer, whereby the valve weight is moved with the aid of hydraulics.

I denne kategorien tilhorer ogsa trykkluftshuggere. Bruken av dette i Nederland er sv rt begrenset. Heiblokken og hamers er stort sett bare egnet for innforing av damwandplanken og blir spesielt brukt nar arbeider med trilblokken ikke (mer) mulig er onskelig. Ogsa ved disse teknikkene kan lyd- og vibrasjonsoverlast spille en rolle.

En ny utvikling er det indrukken av stal damwandplanker, hvor ingen eller sv rt lite vibrasjoner blir produsert.

Det inntrenger og trekker finner sted ved hjelp av hydrauliske cilinders, hvorved reaktorkraften blir hentet fra allerede i de tilstedev rende planker eller pa en ballastramme, til hvilken maskinen festes.

Den store fordelen av denne fremgangsmaten er den trillingsfrie karakteren. Den negative er i den lave produksjonshastigheten, sammenlignet med de andre teknikkene.

Ikke alle damwanden er ment a trekke seg ut av jorden.

De betong damwanden som ogsa fungerer korrekt, vil ikke bli fjernet.

Bij damwanden voor bv. Tijdelijke bouwputten zal op het moment dat de damwand verwijderd worden. Vanligvis blir de damwand ofte trukket door vibrasjoner: de jord kommer i bevegelse og damwand er raskere a trekke.

I damwanden i vann kan det hende at det bare blir trukket, sa uten triller.

trekken van damwanden.

I mange tilfeller skal det brukes dammurkonstruksjoner.

Uiteraard er det ogsa viktig a vite hvilken mate de vanlige vanntetningsegenskapene kan oppfylle.

Erfaringene har gjort at belegget har begynt pa korrosjonsprosessen til 20 ar.

Her er flere systemer mulig, men vanligvis brukes en 2- eller 3-lagersystem.

– Primer: Et lag, fosfatprimer av zinkstoffprimer.

– Coating: En mellomlag pluss en toplaag, pa basis av epoxyhars, polyurethanhars (begge tilgjengelige i alle RAL-farger).

Ingen teer- eller bitumenprodukter mer ivm. de milieubelastbaarheid.

The best result is obtained when the coating is applied in a specially designed workplace, where the temperature and the humidity are under control. Da er det bare pa reparasjonsstedet, men bare reparasjoner som er oppstatt ved innforing av damwand (klem av det trilblok f.eks.) Av skade som er oppstatt under transporten av handlingen av damwandplanken.

Bijkomend voordeel van een coating is dat het aanzicht van de damwand wordt verbeterd, zeker als de damwand niet alleen maar in saai zwart wordt gecoat.

Ved sv rt korrosive forhold, f.eks. i en saltmiljo, blir stadig mer avstotende av stalmassen. Denne prosessen finner sted i en zinkbad; de stalen damwandplank blir nedsenket i en varm flytende zinkbad (termisk forsinkelse). Fordi disse sinkbader bare har en begrenset lengde, kan de dammeprofiler ikke v re for lange.

Korrosjon under vannlinjen kan slas av i en elektrolytisk mate, ved innbygging av en kathodisk beskyttelseskonstruksjon med «vreemdstroom» av en «oppofferingsanode». Vaak blir denne metoden kombinert med en belegg.

De kathodiske beskyttelse er spesielt egnet for damwandconstructions med en getijdenlinje, og hvor en sanering eller innovasjon er for kostbar. Damwanden met een kathodische bescherming vereisen speciale constructieve maatregelen, waarmee men daarom reeds in de ontwerpfase rekening moet houden.

Erfaringer fra tidligere har vist at tilforsel av kobber til stal for de damwandgedeelteene som er under vann, har ingen levetidsforhoyende funksjon. Imidlertid kan tilsetning av kobber i kombinasjon med nikkel og krom, bade som fosfor og silisium, fore til en lengre levetid i sprutzonen, spesielt i tropiske omrader med saltrike luft.

Blir den hoyere t rskelen av stal realisert ved a legge til niob, titan og vanadium, sa har det en positiv effekt pa korrosjon.

Dor det a velge en profil med hoyere motstandsmoment eller bruk av en hoyere staltype kan, med sikte pa b rbarhet, en lengre levetid blir realisert.

Profiler med en storre veggdekk gir bedre beskyttelse mot dorroser.

het coaten van stalen.

belegning van de damwand als corrosiebescherming.

Merknad vedr. Damwanden for oeverbescherming.

En litt finere losning for en beskoeiing er a se pa bildet nedenfor (van Gampet). Den sproytestoping bestar av en stal UNP-180 og en plastisk gjenvinning inleggording.

Nar eenden e.d. kan det v re mulig a fa tak i en rekke planker skranende ut av vannet for a ga til grunneomradet.

For ytterligere noen bilder fra byggkuipen se ved sokeordet byggkuip.

En berlinerwand er en jordkering som bestar av vertikale i de grunnlagde stalene H- eller I-profiler som staende og houten, betong eller stalplater av planker som vegg derimot. De wanden plasseres mellom flensene av profilene. Etter at utgravingen er kommet, blir veggene innfort, hvor stalplaten har den fordel at disse lett kan presses i jorden. De berlinerwand er en form av beskoeiing.